7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය 2016.08.31 – Y FM