සිරසානමාමි වෙසක් කලාපය වෙසක් පහන් කූඩු සහ බොදු බැති ගී