අද Y FM After school ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යලයේ කළමණාකරන පීඨයේ මූල්‍ය අධ්‍යනාංශයේ 03 වන වසරේ සිසුන් සමග