ඉස්සරහට 6යේ 4 ඒවා ගහන එක අඩු වෙයි – Niroshan Dickwella