ඔයත් පහුගිය දවස් ටිකේ මෙහෙමද හිටියෙ? බලන්න ඔයත් මෙහෙම වැඩ කළාද කියලා