කලින් සිකා හිටියට වඩා දැන් වැඩ හොඳයිද? ඔයා මොකද හිතන්නෙ? – WTF