කවදා හරි මම ශ්‍රියා ගෝශාල් එක්ක සිංදුවක් කරනවා – Erandi