කුවේණියේ – නාත්තණ්ඩිය ධම්මිස්සර ජාතික පාසල

කුවේණියේ - නාත්තණ්ඩිය ධම්මිස්සර ජාතික පාසල