තුරුණු සිතිවිලි වෙසක් තරගාවලිය Digital වෙසක් තොරණ “සත්තිගුම්බ ජාතකය” නිර්මාණය – රුචිර විදූශ