මෙවර අලුත් අවුරුද්ද තරුණ පරපුර නිවසේ සිට අර්ථවත්ව ගත කරන්නේ කොහොමද ?