ලස්සන ඇස් දෙකක් තියෙන හිරුශි – 50/50 – Hirushi Jayasena