ව්‍යායාම කරන්න කම්මැලියිද? අද කරන්නන් හෙට කරන්නන් පස්සෙ කරනවා කිය කිය වැඩේ කල් දානවද? එහෙනම් මේක බලන්න