ළා සඳ පාමුලට

ළා සඳ පාමුලට

මේ ඉරිදා රාත්‍රි අටට Y FM ළා සඳ පාමුලට ප්‍රවීන සංගීතවේදී Navarathna Gamage ඔබ එන්න ඇවිත් යන්න එන්න………