අද සරිත් සුරිත් එක්ක Y FM After School program එකට යන්න කලින් set එකම වුණේ මෙන්න මෙහෙමයි