කොත්තමල්ලි , පෙරුම්කායම් වලින් ඇත්තටම මොකද වෙන්නෙ?

කොත්තමල්ලි , පෙරුම්කායම් වලින් ඇත්තටම මොකද වෙන්නෙ? සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය පබා පලිහවඩන මහත්මිය කියන දේ.