ධනිත් ශ්‍රී ට වැරදුන හැටි ළා සඳ පාමුල ඉරිදා රාත්‍රී අටට