සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ සංගීත අංශයේ සිසුවියන් සමග අද Y FM After School